Home » Info » Bestaansreden, doelen, voordelen en charter

Bekijk hier de videoboodschap van de voorzitter:

De voorzitter van de vzw verwelkomt en legt uit… from Patrick Vermeren on Vimeo.

De vzw werd opgericht op initiatief van enkele consulenten die vonden dat het dringend anders moet met HRM. Het vakgebied moet duidelijk professioneler en eerlijker worden. Professioneler omdat zowel in selectie, opleiding als coaching nog maar al te vaak wordt gewerkt met onbewezen modellen, foute modellen, niet getoetste modellen en regelrechte pseudowetenschap. Eerlijker omdat het voor de bonafide aanbieder moeilijk opboksen is tegen zoveel marketinggeweld van mensen en organisaties die geld boven kwaliteit en degelijkheid plaatsen. De bonafide aanbieder heeft het heel moeilijk om met wetenschappelijk en ethisch verantwoorde modellen op te boksen tegen deze pseudomodellen, die vaak met heel veel geld gepromoot worden en/of een dominante positie in de markt hebben verworven, voornamelijk dankzij marketing of het feit dat ze al vroeg op deze markt aanwezig waren.

De vzw geeft advies over het wetenschappelijk gehalte op volgende domeinen inzake Human Resources Management:

 • Selectie en rekrutering
 • Opleidingen, in het bijzonder (sociale) vaardigheidstrainingen
 • Individuele coaching

(Nogmaals: de vzw is geen onderneming, en biedt zelf geen enkele training, opleiding, coaching, recrutering of dergelijke. Enkel strikt NIET-COMMERCIËLE informatie wordt verstrekt.)

 

Waarom de vzw zich voornamelijk richt op evaluaties op basis van wetenschappelijk onderzoek vindt u op de pagina “Wat is evidence based”.

Waarom deze VZW?

De missie van de vzw is Evidence Based praktijken inzake Human Resources Management (HRM) te promoten en mensen voor te lichten op een strikt NIET-COMMERCIËLE manier.

Onze visie is dat hoofdzakelijk evidence based werken bedrijven en organisaties kan helpen om via HRM een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen en -resultaten. De droom die wij koesteren is dat organisaties, bedrijven én aanbieders binnen 10 jaar zullen trots zijn op het feit dat ze evidence based werken. Ze nemen duidelijk afstand van de alternatieve methodes en modellen die elk wetenschappelijk bewijs missen of waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze ondeugdelijk zijn. Op die manier dragen ze actief bij aan de kwaliteit van hun HRM. Dit maakt organisaties en bedrijven een aantrekkelijke werkgever om voor te werken en vrijwaart hen van imagoverlies en juridische schadeclaims.  De aanbieders zullen zich positief kunnen onderscheiden als bonafide, eerlijke, maatschappelijk verantwoorde en evidence based partners. Zij zullen kunnen genieten van een eerlijker concurrentie en de markt zal beter gereguleerd zijn met wetten en controles.

De doelstellingen van de vzw zijn:

 • via de website en lezingen kennis te verschaffen over theorieën, modellen en testen waarover wetenschappelijk onderzoek voorhanden is, meer bepaald:
  • welke deugdelijk zijn en waarvoor betrouwbare bewijzen voorhanden zijn
  • welke ondeugdelijk zijn omdat zij (1) niet of (2) onvoldoende zijn onderzocht, (3) berusten op slecht wetenschappelijk onderzoek, (4) bewezen onjuist zijn of (5) behoren tot het domein van de pseudo wetenschappen
 • ondersteunen van organisaties in hun zoektocht naar wetenschappelijk onderzochte HRM-praktijken
 • promoten en verdedigen van wetenschappelijk onderzochte HRM-praktijken
 • een “wetenschappelijke attitude” promoten (mensen leren kritisch denken en zich niet te laten vangen door goedklinkende praatjes of aantrekkelijk gepresenteerde modellen)
 • (handels)daden stellen waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze doelstellingen
 • een platform te bieden aan individuen die zich duidelijk engageren tot evidence based werken

Waar mogelijk zal de vzw de doelstellingen op een positieve manier nastreven.

De voordelen van evidence based werken in een notendop:

 1. Minder geldverspilling (bewezen effecten met evidence based methodes)
 2. Hogere innovatie d.m.v. systematische experimentele managementaanpak
 3. HRM wordt erkend als een professionele partner
 4. Ethisch verantwoord handelen ten aanzien van medewerkers: hen correct testen en opleiden zodat zij geen psychische schade ondervinden (zelfbeeld, psychosomatische klachten) of verkeerde carrièrebeslissingen nemen
 5. Wie niet evidence based werkt stelt zich bloot aan juridisch acties van mensen die zich benadeeld voelen (bijvoorbeeld werknemers die met onwetenschappelijke methoden worden gerecruteerd)
 6. Een professioneel en positief imago hebben als werkgever (regelmatig komen organisaties die zich met onzin bezig houden in de pers)

CHARTER

Het doel van de vzw Evidence Based Coaching is het adviseren, ondersteunen, promoten en verdedigen van kennis, onderzoek en praktijken in het Human Resource Management (HRM), die wetenschappelijk onderzocht en betrouwbaar blijken te zijn. HRM slaat op alle domeinen van personeelsbeleid.

“Evidence Based” betekent dat men zich ofwel baseert op betrouwbare kennis op basis van systematisch, tegensprekelijk wetenschappelijk onderzoek, ofwel intern een aanpak hanteert om “evidence based” te werken. De door interne experimenten opgedane kennis maakt niet het voorwerp uit van de thema’s behandeld door de vzw. De vzw biedt enkel informatie over betrouwbare kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek. De vzw hanteert bij de evaluatie en implementatie van theorieën, methodes, tests enz. inzake HRM de strengste criteria omdat uitspraken doen over mensen (hun persoonlijkheid, hun capaciteiten, competenties…) niet voorzichtig en zorgvuldig genoeg kan gebeuren.

Wij hanteren de volgende richtlijnen (op voorstel van prof. Dr. emeritus Etienne Vermeersch) om te beoordelen of een theorie of de operationalisatie ervan (een training, een psychologische test…) deugdelijk is:

 • Er moet een brede consensus over bestaan onder academische deskundigen;
 • Het vakgebied moet behoren tot de reguliere wetenschap;
 • De onderzoeksresultaten vertonen onderlinge coherentie met de resultaten uit andere wetenschappen. Zo moeten bijvoorbeeld resultaten op het gebied van de psychologie niet strijdig zijn met die van de (neuro)biologie, de scheikunde, de natuurkunde, de gedragsgenetica, de medische wetenschappen enzovoort.
 • Deze wetenschappen worden gedoceerd aan de reguliere universiteiten.
 • Die domeinen van de menswetenschappen waarover controverses bestaan doen ons twijfelen aan de wetenschappelijkheid ervan en vergen strengere criteria.

Omdat er in de menswetenschappen nogal wat controverses bestaan, hecht de vzw ook een sterk belang aan de kwaliteit van de publicaties, en met name aan de zogenaamde A1-publicaties, omdat deze de beste garantie bieden op betrouwbare kennis. Een A1 publicatie (article, review, letter, note, proceedings paper) wordt gekenmerkt door:

 • Blind peer review Een anonieme procedure waarbij (drie) vakgenoten (peers) een artikel dienen te beoordelen op vlak van methodiek, dataset, conclusies enzovoort, zonder dat zij weten van wie het artikel afkomstig is. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat men elkaar (onder vrienden) niet onderling bevoordeelt of juist blokkeert;
 • Het internationale karakter ervan;
 • De publicatie in de Web of Science.

Andere publicaties (A2, A3, B1…) kunnen in acht genomen worden indien zij aansluiten bij de onderzoeksresultaten zoals gepubliceerd in A1 publicaties. Immers, wetenschappelijk onderzoek dient ook te worden gecontroleerd en vooraleer iets als bewezen wordt beschouwd moet eveneens voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 1. men beschikt over voldoende replicatie van onderzoeksresultaten;
 2. de originele bronnen en datasets zijn voor vakgenoten publiekelijk toegankelijk;
 3. om uitspraak te doen over verbeteringen dient altijd gewerkt te worden met controlegroepen (zogenaamde RCT’s of randomized controlled trials)

Bovendien heeft de vzw een sterke voorkeur voor onderzoeksresultaten waarover meta-analyses zijn verschenen in top peer-reviewed tijdschriften, en waarover nog steeds brede consensus bestaat.

Dit charter belet geenszins dat leden of hun organisaties deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek dat zich nog in een beginstadium bevindt (de verkennersfase), maar het betekent wel dat men de klant transparant informeert en zeker geen voorbarige claims maakt.

ENGAGEMENT

Als lid of als sponsor van de vzw Evidence Based Coaching:

1. Verklaar ik dat ik het als mijn professionele en deontologische plicht beschouw om enkel uitspraken of oordelen over mensen te doen wanneer deze maximaal op betrouwbare kennis zijn gestoeld (waar deze voor handen is), gelet op de mogelijke psychologische en financiële effecten ervan;

2. Verbind ik mij er toe:

 • waar de mogelijkheid voorhanden is enkel te werken met HRM theorieën, modellen, tests enz. die tot het domein van de betrouwbare kennis kunnen gerekend worden;
 • rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke bevindingen;
 • van zodra ik kennis heb van theorieën, modellen, methodes, tests enz. die wetenschappelijk betwist worden, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en mijn klanten of medewerkers pro-actief te informeren van dit gegeven;
 • de ethische norm te hanteren om theorieën, modellen, methodes, tests enz. niet verder in te zetten, van zodra deze wetenschappelijk aantoonbaar foutief zijn. Tevens zal ik mijn klanten of medewerkers hiervan eerlijk, transparant en volledig informeren;
 • de klant te informeren over de wetenschappelijke status van een methode, test enzovoort, in het geval deze zich nog in een beginnend onderzoeksstadium bevinden;

3. Aanvaard ik dat wanneer ik niet (langer) handel conform dit charter, de algemene vergadering van de vzw kan beslissen mij als sponsor of lid te schrappen.

Wat doen we?

Alle activiteiten die nodig zijn om onze doelstellingen en onze visie op 10 jaar te bereiken.

Hiertoe behoren ondermeer:

 • het opzetten van een website (deze) waar mensen kwalitatief hoogstaande informatie kunnen vinden inzake evidence based praktijken.
 • het ondernemen van acties om leden te werven die het (strenge) charter willen onderschrijven
 • het ondernemen van acties om “evidence based hrm” onder de aandacht te brengen
 • het ondernemen van acties om niet-wetenschappelijke modellen aan de kaak te stellen
 • het ondernemen van acties tegen malafiede aanbieders die bewust misleiden

De vzw Evidence Based HRM mag statutair alle acties ondernemen die het wil ter bevordering en verdediging van haar maatschappelijk doel.

Daarom zullen regelmatig artikels verschijnen, die zowel positieve steun voor een bepaalde aanpak kunnen betekenen, als kritische artikels.

Het aandeel kritische artikels zal vermoedelijk het leeuwendeel in beslag nemen, omdat er nu eenmaal veel onzin in de HR-wereld rondwaart…

De vzw kan ook overgaan tot juridisch actie tegen aanbieders waarvan zij vermoedt dat ze niet bona fide zijn. Heel wat aanbieders zijn immers zelf vaak niet beslagen in psychologische theorieën en/of nemen er de moeite niet voor zich degelijk te informeren. Onwetendheid kan moeilijk kwalijk genomen worden. Anders is het wanneer claims worden gedaan die totaal niet kloppen en duidelijk de bedoeling hebben mensen te misleiden of te verleiden. De vzw zal in het bijzonder waakzaam zijn op gemakkelijke claims zoals “wetenschappelijk bewezen” of “wetenschappelijk onderbouwd”.

Wie zijn we

De vzw werd in 2009 opgericht en de website werd in 2010 gaandeweg ontworpen en aangevuld. Het is een initiatief van een aantal consulenten en academici die een halt willen toeroepen aan oneerlijke praktijken in het vakgebied en aan de wildgroei van pseudowetenschappelijke en misleidende modellen. Zij willen evidence based werken promoten.

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad