Home » Info » Lid Worden

Enkel aanbieders kunnen lid worden. Klanten kunnen de vzw sponsoren (zie elders).

Als aanbieder lid worden van de vzw is gemakkelijk, maar aan drie voorwaarden onderhevig:

1. Het charter integraal aanvaarden

2. Het lidgeld van 150 euro per jaar (jaarlijks hernieuwbaar) betalen (kan door uw organisatie betaald worden)

3. U wordt lid en vermeld als natuurlijke persoon, niet als organisatie

Als u aan deze drie voorwaarden wil voldoen, stuur dan een bevestigingsmail naar info@evidencebasedhrm.be

Hierna vindt u het charter:

CHARTER

Het doel van de vzw Evidence Based Coaching is het adviseren, ondersteunen, promoten en verdedigen van kennis, onderzoek en praktijken in het Human Resource Management (HRM), die wetenschappelijk onderzocht en betrouwbaar blijken te zijn. HRM slaat op alle domeinen van personeelsbeleid.

“Evidence Based” betekent dat men zich ofwel baseert op betrouwbare kennis op basis van systematisch, tegensprekelijk wetenschappelijk onderzoek, ofwel intern een aanpak hanteert om “evidence based” te werken. De door interne experimenten opgedane kennis maakt niet het voorwerp uit van de thema’s behandeld door de vzw. De vzw biedt enkel informatie over betrouwbare kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek. De vzw hanteert bij de evaluatie en implementatie van theorieën, methodes, tests enz. inzake HRM de strengste criteria omdat uitspraken doen over mensen (hun persoonlijkheid, hun capaciteiten, competenties…) niet voorzichtig en zorgvuldig genoeg kan gebeuren.

Wij hanteren de volgende richtlijnen (op voorstel van prof. Dr. emeritus Etienne Vermeersch) om te beoordelen of een theorie of de operationalisatie ervan (een training, een psychologische test…) deugdelijk is:

 • Er moet een brede consensus over bestaan onder academische deskundigen;
 • Het vakgebied moet behoren tot de reguliere wetenschap;
 • De onderzoeksresultaten vertonen onderlinge coherentie met de resultaten uit andere wetenschappen. Zo moeten bijvoorbeeld resultaten op het gebied van de psychologie niet strijdig zijn met die van de (neuro)biologie, de scheikunde, de natuurkunde, de gedragsgenetica, de medische wetenschappen enzovoort.
 • Deze wetenschappen worden gedoceerd aan de reguliere universiteiten.
 • Die domeinen van de menswetenschappen waarover controverses bestaan doen ons twijfelen aan de wetenschappelijkheid ervan en vergen strengere criteria.

Omdat er in de menswetenschappen nogal wat controverses bestaan, hecht de vzw ook een sterk belang aan de kwaliteit van de publicaties, en met name aan de zogenaamde A1-publicaties, omdat deze de beste garantie bieden op betrouwbare kennis. Een A1 publicatie (article, review, letter, note, proceedings paper) wordt gekenmerkt door:

 • Blind peer review Een anonieme procedure waarbij (drie) vakgenoten (peers) een artikel dienen te beoordelen op vlak van methodiek, dataset, conclusies enzovoort, zonder dat zij weten van wie het artikel afkomstig is. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat men elkaar (onder vrienden) niet onderling bevoordeelt of juist blokkeert;
 • Het internationale karakter ervan;
 • De publicatie in de Web of Science.

Andere publicaties (A2, A3, B1…) kunnen in acht genomen worden indien zij aansluiten bij de onderzoeksresultaten zoals gepubliceerd in A1 publicaties. Immers, wetenschappelijk onderzoek dient ook te worden gecontroleerd en vooraleer iets als bewezen wordt beschouwd moet eveneens voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 1. men beschikt over voldoende replicatie van onderzoeksresultaten;
 2. de originele bronnen en datasets zijn voor vakgenoten publiekelijk toegankelijk;
 3. om uitspraak te doen over verbeteringen dient altijd gewerkt te worden met controlegroepen (zogenaamde RCT’s of randomized controlled trials)

Bovendien heeft de vzw een sterke voorkeur voor onderzoeksresultaten waarover meta-analyses zijn verschenen in top peer-reviewed tijdschriften, en waarover nog steeds brede consensus bestaat.

Dit charter belet geenszins dat leden of hun organisaties deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek dat zich nog in een beginstadium bevindt, maar het betekent wel dat men de klant transparant informeert en geen vroegtijdige claims maakt.

ENGAGEMENT

Als lid of als sponsor van de vzw Evidence Based Coaching:

1. Verklaar ik dat ik het als mijn professionele en deontologische plicht beschouw om enkel uitspraken of oordelen over mensen te doen wanneer deze maximaal op betrouwbare kennis zijn gestoeld (waar deze voor handen is), gelet op de mogelijke psychologische en financiële effecten ervan;

2. Verbind ik mij er toe:

 • waar de mogelijkheid voorhanden is enkel te werken met HRM theorieën, modellen, tests enz. die tot het domein van de betrouwbare kennis kunnen gerekend worden;
 • rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke bevindingen;
 • van zodra ik kennis heb van theorieën, modellen, methodes, tests enz. die wetenschappelijk betwist worden, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en mijn klanten of medewerkers pro-actief te informeren van dit gegeven;
 • de ethische norm te hanteren om theorieën, modellen, methodes, tests enz. niet verder in te zetten, van zodra deze wetenschappelijk aantoonbaar foutief zijn. Tevens zal ik mijn klanten of medewerkers hiervan eerlijk, transparant en volledig informeren;
 • de klant te informeren over de wetenschappelijke status van een methode, test enzovoort, in het geval deze zich nog in een beginnend onderzoeksstadium bevinden;

3. Aanvaard ik dat wanneer ik niet (langer) handel conform dit charter, de algemene vergadering van de vzw kan beslissen mij als sponsor of lid te schrappen.

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad